Norrlanda – Liste strandänge

Liste strandänge i Norrlanda 2014
5

Fastighet

Norrlanda Liste 1:4

5

Areal

0,7 hektar

5

Markägare

Åsa och Fredrik Jonsson, Liste, Norrlanda

5

Brukare

Åsa och Fredrik Jonsson, Liste, Norrlanda

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Till gården Liste i Norrlanda hörde, som brukligt längs denna del av den gotländska östkusten, strandängar och betesmarker. Med tiden kom dessa fodermarker nära havet att delas i tre parter, Liste ängar.

Skattläggningskartan över Norrlanda socken från år 1700 visar att stora delar av marken längs havet var äng på den tiden. Mycket har blivit skog, en del betas, men just i detta skifte har marken slagits på traditionellt vis, ända fram till vår tid. Axel Jacobsson i Liste slog änget från 1940-talet fram till 1997. Därför kallas denna del av Liste ängar ibland för Jacobssons änge. Mona Johansson tog vid 1999, och skötte änget under drygt tio år. Sedan 2013 ansvarar Åsa och Fredrik för hävden.

En bandtun avgränsar änget norrut och ned mot sjön. Runtom växer tallskog, västerut med mycket asp. I östra kanten står en välbevarad slåtterbod. I den sydvästra delen finns en stensättning, möjligen en gammal boplats, överlagrad med odlingssten.

Det lilla änget är nästan helt öppet, bara bevuxet med enstaka enar och björkar. Marken sluttar svagt, från torr mark till fuktigare. Grässsvålen är tät, lågvuxen och fantastiskt rik på kärlväxter, detta änge är ett av de artrikaste på Gotland. Här växer bland mycket annat ormtunga, backklöver, blodnäva, majviva, loppstarr, brudsporre, flugblomster och vildlin, och även riktiga rariteter som svensk ögontröst och hårstarr.

På 1930-talet spelade David Ahlqvist in en film om slåtter just här i Liste ängar. Änget är också beskrivet av Magnus Martinsson (1999).