Öja – Domerarve storänge

Domerarve Storänge i Öja 2014
5

Fastighet

Öja Domerarve 1:8

5

Areal

1,0 hektar

5

Markägare

Anders Jernberg, Prästgården, Fardhem

5

Brukare

Erik Larsson, Domerarve, Öja

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

På skattläggningskartan från 1702-03 kan man se att ett brett stråk öster om Öja kyrka brukades som äng på den tiden. Hela detta ängesområde benämndes storänge, och var uppdelat i olika skiften.

I änget växer björk, tillsammans med ek, ask och hassel. I några av slätterna blommar höskallra och ögontröst i mängd under försommaren, tillsammans med många andra ängsväxter. Fina vastar kringgärdar marken.

Marken brukades tidigare av Greta och Efraim Larsson.