Öja – prästänget

Öja prästänge 2014
5

Fastighet

Öja Prästgården 1:1

5

Areal

3,0 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Öja kulturförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Runt omkring Öja kyrka slogs förr nästan all mark. På skattläggningskartan från 1702-03 kan man dock se att en del av dagens prästänge var åker då. Men idag har marken hävdats som äng sedan länge. Klockareåkern i norra delen införlivades med änget 1979-80 i samband med utvidgningen av kyrkogården. Vasten som låg emellan togs då bort. Även gamla skolgården söder om kyrkan hävdas idag som äng. Den södra delen av änget kallas baggtäppan. Mot kyrkan löper en fin vast.

Prästänget är varierande: stora slätter omgärdas av lummiga och täta dungar. Här växer gott om högvuxna gamla ekar, askar, björkar och kraftiga hasselbuskar samt hagtorn, rönn, apel och getapel. I norra änden står en jättestor klibbal. Ute i slätterna finner man rikligt med växter som svinrot, brudsporre och ängsvädd. Denna vackra ängesflora finns här tack vare långvarig ängshävd.

Änget sköttes tidigare genom familjen Sedersten. Sedan 1981 hävdas denna del av det gamla prästänget genom pastoratets ängskommitté, sedermera kulturföreningen.

Änget är beskrivet av Johan Arvidsson (1998).