Öja – Roes hemänge

Öja Roes hemänge 2014
5

Fastighet

Öja Roes 3:1

5

Areal

0,9 hektar

5

Markägare

Nina och Leif Söderström, Roes, Öja

5

Brukare

Nina och Leif Söderström, Roes, Öja

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Ett litet välskött björkänge med fin ängesprägel. En lång stenvast genomkorsar marken, i östra delen löper fler stensträngar i olika riktningar. Lövvastar med ek, björk och hassel ansluter till stenvastarna. Björk står även spridd i änget. Ute i slätterna växer allehanda ängsblomster, bland annat svinrot, höskallra, darrgräs och toppjungfrulin. I halvskuggiga lägen trivs fläckigt nyckelblomster. Växter som höskallra och luddtåtel tyder på att marken varit brukad som åker någon gång.

Änget sköttes tidigare av Harriet och Helge Söderström. Nina och Leif har haft hand om hävden sedan år 1995.