Östergarn – prästänget

Prästänget i Östergarn 2014
5

Fastighet

Östergarn prästgården 1:1

5

Areal

4,1 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

ängsgruppen för Östergarns prästänge

År 2022

fagning

 

slåtter

lördag 16 juli kl. 10 – se inbjudan

 

se också prästängets sida på facebook

Prästänget i Östergarn omges av igenväxande lövlundar i norr och öster, i söder av landsvägen och i väster ligger Östergarns kyrka med kyrkogård. Största delen är en enda öppen slätt, med enstaka yngre björkar  och ut mot kanterna spridda dungar av hassel, ask, tall och björk. Här finns en rikedom på örter som brudsporre, höskallra, ängsvädd och många flera. I vissa delar växer slåttergynnade rariteter som blodtopp och tidigblommande ögontröst.

År 1700 var här änge. Marken bär spår av senare uppodling, kanske en åker från sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal. Ett gammalt dike skär också genom änget.

Marken sköttes under 1960-talet av Arvid Lundborg. Sedan början av 1970-talet har Östergarns pastorat ansvarat för ängshävden.

Sedan år 1994 är prästänget del av ett kyrkoreservat, och även sedan 2005 ett s.k. Natura2000-område, alltså en del i ett europeiskt nätverk av skyddade områden.