Roma – Lövsta änge

Lövsta änge i Roma 2014
5

Fastighet

Roma Lövsta 2:2

5

Areal

1,7 hektar

5

Markägare

Lövsta landsbygdscentrum

5

Brukare

Lövsta landsbygdscentrum

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Alldeles bakom den stora huvudbyggnaden vid Lövsta öppnar sig detta änge. Ek, ask, björk, hassel och enstaka tallar står i små dungar och grupper kring slätterna. I dem lever ängsväxter som brudbröd och gullviva.

Straxt intill, närmast Roma kyrka, ligger det gamla prästänget. Därifrån och norröver brukades förr vidsträckta ängsmarker. Änget vid lantbruksskolan är en del av detta område.