Rone – Oggesänget

Oggesänget i Rone 2014
5

Fastighet

Rone Ogges 1:2

5

Areal

1,5 hektar

5

Markägare

Ingegerd Lind och Per Sune Fredriksson

5

Brukare

Ingegerd Lind och Per Sune Fredriksson

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

På skattläggningskartan från år 1693 kan man se att stora delar av markerna öster om Rone kyrka då brukades som äng. Under 1900-talet kom flera områden ur bruk och tilläts växa igen till mer eller mindre tät lövskog. Så även här i Oggesänget. Men under 1980-talet togs hävden åter upp, och sedan dess har marken slagits.

Änget ligger fint uppe på en liten höjdrygg. Först möter man en stenvast, som avgränsar änget mot åker. Därbakom står ekar och dungar av ask och hassel. Kring slätterna växer också skogskornell, hagtorn och getapel. På lite torrare ställen kan man hitta ängsväxter som slåtterfibbla och gullviva.

Änget brukades tidigare av Ingrid och Einar Pettersson. Ingegerd tog vid i början av 1980-talet.