Rute – Siglajvs ängar

 

Siglajvs ängar i Rute 2014
5

Fastighet

Rute Siglajvs

5

Areal

3,5 hektar

5

Markägare

Karin och Arnd Rüger, Siglajvs, Rute

5

Brukare

Karin och Arnd Rüger, Siglajvs, Rute

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

I södra delen av Rute socken böljar lite mer höglänta torrare marker med lite mer låglänta fuktiga. Just här fanns ursprungligen en myr, som dock dikades ut under 1800-talet. Därefter brukades marken som åker, i ett antal mindre skiften, omgärdade av buskvastar, mest sälg. Fem av dem har legat oplöjda sedan 1970-talet och de sköts sedan 1990-talet med årlig slåtter och höbärgning i mitten av juli. Ingen fagning behövs, och markerna efterbetas inte.

De magra, grusiga jordarna ligger så att de genomströmmas av rörligt grundvatten, och delvis står under vatten om vårarna. Det gör att förutsättningarna för en rik kärlväxtflora är mycket goda. Här har tolv olika orkidéer funnit livsrum, och även andra känsliga växter som darrgräs, höskallra och ängsgentiana trivs här. På ett ställe finns en grävd brya.