Silte – Bjärges änge

Bjärges änge i Silte 2014
5

Fastighet

Silte Bjärges 1:16

5

Areal

0,5 hektar

5

Markägare

Leif Jacobsson, Pejnarve, Levide

5

Brukare

Barbro Johansson, Magnuse, Levide

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget ligger vid en vägkorsning, omgivet av åker och lövskog. Här brukades förr mycket mark som äng, men det mesta är uppodlat till åker. I änget finns också flera röjrösen. En bandtun löper längs vägen.

Detta är ett av några få ängar på Gotland där det växer lind. Dessutom står här ek, ask, alm, hagtorn, slån, olvon och kornell. En fin markväxtlighet breder ut sig, med inslag av ängsväxter som slåtterfibbla, svinrot, jungfrulin och darrgräs.

Siv Johansson hävdade änget från 1970 och fram till sekelskiftet.