Silte – prästänget

Silte prästänge 2014
5

Fastighet

Silte annex 1:1

5

Areal

1,1 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Föreningen Siltegården

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Som på många andra håll på Gotland hittar man de gamla gårdslägena från järnåldern vid de nuvarande sockengränserna. Detta har alltså varit brukningscentrum en gång i tiden. På skattläggningskartan från år 1700 ser man att all mark runtom, både i Hablingbo och upp i Silte, brukades som äng.

Idag hävdas norra delen av prästjorden, närmast skiftesvägen från 1800-talet. Den gamla vägen går snett genom den nordöstra delen av änget. En bandtun omger marken på tre sidor.

I texten till den gamla 1700-talskartan benämns detta skifte Wijdengen, en mager hårdvallsäng med några ekar. Under en period fram till 1971-72 hävdades änget inte alls. En röjning gjordes och därefter sköttes änget, genom Mats Melin och Silte hembygdsförening. Under 1980-talet avtog hävden igen, men 1996 togs den åter upp, i samband med en ny röjning. Idag är änget välhävdat.

Kring en stor slätt i mitten står ek, ask, alm, hassel och enstaka tallar och björkar spridda. Under försommaren blommar orkidéer som nattviol och sanktpersnycklar.