Stånga – Stabbgardsänget

Stabbgardsänget i Stånga 2014
5

Fastighet

Stånga Liffride 1:31

5

Areal

1,3 hektar

5

Markägare

Staffan Bergvall, Visby

5

Brukare

Stånga hembygdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Stabbgard är detsamma som stavgard. På Gotland finns ett femtiotal platser som bär det namnet. I Gutalagen, nedskriven under 1200-talet, omnämns stavgardar: ”Ingen må åkalla hult, högar eller hedniska gudar, helgedomar eller stavgardar”. Man har av detta dragit slutsatsen att Stavgard är detsamma som kultplats. Ingen vet riktigt hur det hänger ihop med stavar. Troligen har husgrunderna betraktats som helgedomar efter att gården övergivits. Har den ursprungliga gården en gång i tiden omgivits av ett standtun? Har stavarna varit en del av kulten?

I änget står Kylverstenen (en kopia). Det är en sten med inskription från omkring 600-talet efter Kristus. På den tiden användes den äldre runraden.

De fem husgrunderna visar att det under järnåldern, omkring Kristi födelse, låg en gård här. Att människor och djur levat här har gjort att fosforhalten i marken är högre än runtomkring. Det kan troligen vara en anledning till att marken har givit en god avkastning genom århundradena, och därför fortsatt användas som fodermark. Då skattläggningskartan upprättades år 1701 brukades marken som åker. Lättdränerade och lättbrukade jordar plöjdes upp tidigare än sankare marker. Senare, in på 1900-talet, har man slutat bruka åkerlappar som varit för små. Någon eller några av husgrunderna har tagits bort för att bana väg för plogen, men de flesta har fått vara kvar, och marken har fått bli beteshage. År 1983 tog Stånga hembygdsförening vid, och sedan dess har marken hävdats som äng.