Stenkyrka – ekebysänget

Ekebysänget i Stenkyrka 2014
5

Fastighet

Stenkyrka Kyrkebys 1:2

5

Areal

1,8 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Stenkyrka hembygdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Ekebysänget ingår i ett större område som kallas Salmbärshagen. Här står Gotlands största bestånd av riktigt grov ek. Även själva Ekebysänget domineras av kraftfulla ekar. I änget växer också björk, hassel och klappade askar, tillsammans med hagtorn och slån. Marken är delvis fuktig och på de flesta håll växer skogsnäva, svinrot, klasefibbla, skogsstarr, tvåblad, darrgräs och brudbröd.

Marken genomkorsas av stensträngar, och alldeles utanför ligger en järnåldershusgrund.

Sedan år 1992 är änget del av ett kyrkoreservat. 2002 kom hela Salmbärshagen att bli naturreservat.

År 1995 kom Sverige med i EU och en mängd nya bestämmelser började gälla i vårt land. Samtidigt övertog Jordbruksverket ansvaret för statliga stöd till landets alla ängar, hagar och betesmarker, och införde det som idag heter miljöersättning. Året efter, 1996, hölls gotländska ängskommitténs sommarmöte just i ekebysänget, som då kom att stå i fokus för diskussionerna om det nya regelverket m.m.