Träkumla – Anglarve änge

Anglarve änge i Träkumla 2014
5

Fastighet

Träkumla Tjängdarve 1:111

5

Areal

3,3 hektar

5

Markägare

Gotlands hembygdsförbund

5

Brukare

Träkumla hembygdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Redan under järnålder, vid tiden för Kristi födelse, tog man hö och löv till vinterfoder åt djuren här i änget. De två husgrunderna som ligger nordväst om änget, i den del som idag inte hävdas, vittnar om detta. På skattläggningskartan från år 1699 ser man också att det var ängsmark här då.

De öppna slätterna inramas av ek, ask, björk, tall och hassel. I markväxtligheten finner man darrgräs, slåtterfibbla, brudbröd, rosettjungfrulin och andra ängsväxter.

I östra delen står en stuga och en slåtterbod. Här ligger också en svärdslipningssten.

Tidigare sköttes änget av Ture Wahlgren, och senare av Karl Göran Grönhagen och Martin Olofsson. Träkumla hembygdsförening bildades i början av 1980-talet, och tog då över ansvaret för ängshävden.

Änget är beskrivet av Måns Ryberg (1947).