Vall – Resarve änge

Resarve änge i Vall 2014
5

Fastighet

Atlingbo Resarve 1:16

5

Areal

2,5 hektar

5

Markägare

Urban Kotz och Susanne Öslöf, Bjers, Vall

5

Brukare

Urban Kotz och Susanne Öslöf, Bjers, Vall

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Resarve änge, eller hemänget, är en fodermark som hör till gården Mickels i Vall, även om marken faktiskt ligger i Atlingbo socken. Margit Jacobsson i Mickels hade under lång tid ansvar för hävden, och därför kallas änget ofta Margits änge, och ibland Mickels änge. Urban Kotz tog vid år 1988.

Änget är bevuxet med glest stående ekar, lundalmar och askar, någon björk och tall samt inslag av apel och mycket hassel. Träden står i dungar och vastar omkring slätterna. Flera av de öppna ytorna är fuktiga, och här växer mer speciella växter som hartmansstarr och dvärgviol. I det blötaste partiet finns gott om bland annat bunkestarr, plattstarr, ängsruta, kärrvial och svärdslilja.

En stensträng och en terrasskant från forntida åkerbruk finns i änget.