Vallstena – Alvne änge

Alvne änge i Vallstena 2014
5

Fastighet

Vallstena Alvena 3:1

5

Areal

1,3 hektar

5

Markägare

Anna-Karin och Håkan Renard, Alvena, Vallstena

5

Brukare

Anna-Karin och Håkan Renard, Alvena, Vallstena

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Alvne lillänge var tidigare en del av samma stora ängesområde som Alvena lindaräng. En järnåldershusgrund, en stensättning och flera stensträngar vittnar om att historien är densamma.

Även i detta änge växer gott om skogslind, tillsammans med ek, ask, lundalm, hassel och någon asp och björk. Här och var står också vildapel. Sällan ser man de klappade träden stå så tätt som här, ett utseende som man kan förmoda var mycket vanligare förr.

Ute i den stora slätten trivs en mångfald ängsväxter som brudsporre, slåtterfibbla, klasefibbla och vildlin. På våren blommar här rikligt med gulsippa.

Änget omges av en bandtun. I nordvästra hörnet står en slåtterbod.

Marken slogs tidigare av Inga och Erik W. Ohlsson, och före dem av Svea och Arvid Ohlsson.

Änget är beskrivet av Måns Ryberg (1947) och av Johan Arvidsson (1998).