Vallstena – Bjärs änge

Bjärs änge i Vallstena 2014
5

Fastighet

Vallstena Bjärs 1:15

5

Areal

0,7 hektar

5

Markägare

Regina Blomér-Österberg, Bjärs, Vallstena

5

Brukare

Vallstena hembygdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget, som oftast kallas Norderäng, ligger idag som en liten ö helt omgiven av åkermark. Mot åkrarna växer lövvastar av bland annat hassel, ek och lundalm. Längs södra och västra kanten påbörjades en uppodling under 1920-talet. Den avbröts dock, och resten av träden och buskarna fick stå kvar, en mosaik av gläntor och grupper med ek och ask, tillsammans med hassel, hagtorn och getapel. Här står också ett par vackra ängsbånsar (gamla tallar). En stensträng med tillhörande lövvast avgränsar de bägge avsnitten från varandra. I gläntor trivs ängsväxter som darrgräs, brudbröd, svinrot och slåtterfibbla. Ute i de tidigare uppodlade slätterna håller örterna på att komma åter.

En liten bod ligger vid infarten till änget. Intill boden finns rester efter en förhistorisk hägnad, en så kallad stensträng.

När hembygdsföreningen i Vallstena ombildades år 1980 tog föreningen över skötseln av änget efter förra brukarna på Bjärs gård, Signe och Gustav Gutenberg.