Väskinde – stationsänget

Stationsänget i Väskinde 2014
5

Fastighet

Väskinde Kviungs 2:4

5

Areal

1,3 hektar

5

Markägare

Väskinde hembygdsförening

5

Brukare

Väskinde hembygdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

På skattläggningskartan från 1967 över Väskinde socken ser man att det som idag kallas stationsänget då var åkermark i västra delen, ängsmark i mitten och hagmark längst i öster.

Änget tillhörde under 1800-talet Skäggs gård men togs över av järnvägen i samband med att man anlade Väskinde station här. Sedan dess har änget haft namnet stationsänget. Under 1920- och 1930-talet betades marken, men därefter förföll hävden under flera årtionden. När järnvägen lades ned tog Gotlands kommun över änget, men det var inte förrän några eldsjälar och ängsvårdsentusiaster omkring år 1970 började intressera sig för änget som hävden återupptogs. Bland andra Harry Söderström och Margit Bendelin hade hand om änget. Väskinde hembygdsförening tog över ägandet genom gåvobrev från Gotlands kommun den 6 augusti 1986 och fortsatte hävden. Det var ett drygt arbete att röja fram öppna ytor och återskapa ängets tidigare utseende. Förr i tiden användes änget också som festplats.

Hembygdsföreningen har ombesörjt att en vacker gammal ängsbod i bulteknik uppförts i kanten av änget. Här finns även en brya samt en svärdslipningssten.

I änget står ett rikt och vackert bestånd med ekar, men även ask, björk, lönn, oxel, sälg, brakved och hassel. I de öppna slätterna finner man bland annat brudbröd, darrgräs, gullviva, svinrot och korskovall.