Väskinde – Vis änge

Vis änge i Väskinde 2014
5

Fastighet

Väskinde Vis 1:2

5

Areal

1,5 hektar

5

Markägare

Jessica och Paul Lindgren-Wu, Vis, Väskinde

5

Brukare

Jessica och Paul Lindgren-Wu, Vis, Väskinde

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Detta är gammal ängsmark: kartan från år 1697 visar att marken brukades som äng även då.

Vis änge är ett av de allra första där skolbarn fick hjälpa till med fagningen. Det började redan år 1958, genom dåvarande brukaren Karl Fredrik Högberg. Ragnhild och Göran Larsson tog sedan vid år 1962, och skötte änget ända fram till att de år 2004 sålde gården till Ulrika och Fabian Mebus. Änget har sedan dess  hållits i god hävd, och arealen har därtill utökats betydligt genom stora röjningsinsatser. År 2019 såldes gården till de nuvarande ägarna, som har fortsatt att hävda änget.

I änget står flera fina gamla ekar, tillsammans med ask, björk, apel och hassel. Mot landsvägen löper en fin bandtun. På våren blommar här massor av gullvivor.