Västerhejde – Kuse änge

Kuseänget i Västerhejde 2014
5

Fastighet

Västerhejde Kuse 1:11 och 1:49

5

Areal

2,3 hektar

5

Markägare

Gotlands fornvänner

5

Brukare

Västerhejde hembygdsförening

Sommar 2020

Se inbjudningar för sommaren 2020

Änget genomkorsas av äldre markanvändningsgränser, idag synliga som strängar av stenar. Här finns även spår av forntida åkrar. Skattläggningskartan över Västerhejde från år 1694 visar att stora delar av socknen sköttes som äng på den tiden. Denna lilla bit finns kvar mellan dagens vidsträckta åkrar.

Här växer huvudsakligen ek, ask, björk och hassel, men även någon tall och apel. Hela änget är en mosaik av små öppna ytor, träd och buskar i en ganska jämn fördelning. Markväxtligheten är väldigt örtrik i vissa delar, med svinrot, ängsvädd och höskallra bland mycket annat.

Änget hörde förr till gården Kuse, som under senare tid betade det med kor. På 1920-talet köptes marken av Gotlands fornvänner. År 1982 bildades hembygdsföreningen, som sedan dess har skött änget på traditionellt vis, med fagning om våren och slåtter på eftersommaren. Därtill hålls varje år gökotta och musik i midsommartid, med kör- och allsång, och efter slåttern ängesgudstjänst och spelmansträff.

Ibland har änget kallats ”Lillängen” men det är egentligen namnet på en byggnad som ligger mitt emot. Den var under åren 1943-1966 var ett semesterhem för lanthushållsmödrar. Senare var det barnkoloni, och idag är det en privatbostad.