Väte – Fonnsänget

Fonnsänget i Väte 2014
5

Fastighet

Väte annex 1:1

5

Areal

2,8 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Jens Pettersson, Magnuse i Väte

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Järnåldershusgrunder och stensträngar vittnar om människans närvaro i området sedan årtusenden. Dagens hävdade mark är en del av ett stort ängesområde väster om nuvarande landsvägen. Mycket har vuxit igen till lövskog runtomkring.

I änget står mest ek, ask och hassel, men även en del björk, vildapel och tall. Träd och buskar står i dungar och vastar kring de öppna slätterna. Här trivs ängsväxter som svinrot, ängsvädd, slåtterfibbla, brudbröd, gullviva och jungfrulin.

Tidigare har Fonnsänget skötts av Sanda pastorat, genom Inga och Edvard Tunegard, Tune, Julia och Sven Åkerbäck, Tass, och Knut Tomsson, Löves. I början av 1960-talet tog den kyrkliga samfälligheten över ansvaret för hävden. Åren 2010 till 2014 höll Klintehamn IK i skötseln. Sedan år 2016 hävdas änget av Jens Pettersson.