Väte – Timans storänge

Timans storänge i Väte 2014
5

Fastighet

Väte Timans 1:4

5

Areal

2,1 hektar

5

Markägare

Birgitta och Anders Björkqvist, Timans, Väte

5

Brukare

Birgitta och Anders Björkqvist, Timans, Väte

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Ett vackert änge med gott om hassel och ask i dungar kring slätterna. Här står också ek, björk och enstaka tallar glest utspridda. Här som i många andra ängar står en pampig mat-aik.

Straxt norr om änget ligger en husgrund från järnåldern kvar. Den vittnar om människans närvaro i dessa marker sedan mycket lång tid. Stora änget hörde inte till Timans på 1700-talet utan det låg då i Atlingbo socken. Det är det ena änge som ännu slås av det omfattande ängesområde som bredde ut sig häromkring förr.

År 1989 tog Birgitta och Anders över ansvaret för hävden efter Anders föräldrar Gerd och Olof Björkqvist. Före dem hävdades änget av Olofs föräldrar Verna och Anders Björkqvist.