Liste strandänge i Norrlanda

På Gotland hävdas idag 190 ängar. Den största är 8 hektar, den minsta är ett halvt tunnland. Tillsammans blir det 340 hektar slåttermark.

122 av ängarna är i privat ägo, 41 ängar ägs av kyrkan, och övriga 27 ägs av föreningar, museer, stiftelser, av region Gotland eller av svenska staten.

E

Länsstyrelsens ängesinventeringar

Under 1970-talet genomförde länsstyrelsen inventeringar av ängsmarker. Ett intressant material än idag! Man publicerade en rapport 1973 och en rapport 1976.

Många ängar ingick även i ängs- och hagmarksinventeringen, publicerad i fem rapporter 1991.

En sammanställning av alla ängar i hävd publicerades i en rapport 2001.

En inventering som handlar om hur det har gått för olika växter i 49 ängar, sedan 1980-talet, publicerades i en rapport 2004.

E

Att återskapa ängsmark

Länsstyrelsen i västra Götalands län har tagit fram en fin skrift om ängshävd.

 

E

Dalhem kommun ängshävd

Läs om ängshävd i Dalhem kommun här, ur en minnesskrift för åren 1952-1970.

E

Jordbruksverkets miljöersättningar 2015

En kort sammanfattning av ersättningarna till ängshävd för perioden 2015-2019 hittar du här.

Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats. Jordbruksverket har även en särskild ersättning för restaurering, se här.

E

En jämförelse

1997 gjorde naturvårdaren Mårten Aronsson en jämförelse mellan småländska, öländska och gotländska ängsmarker, som du kan läsa här.

 

E

Om biologisk mångfald i gotländska ängar...

…finns mer att läsa i denna artikel från 2006, i Svensk botanisk tidskrift.