Liste strandänge i Norrlanda

På Gotland hävdas idag 190 ängar. Den största är 8 hektar, den minsta är ett halvt tunnland. Tillsammans blir det 340 hektar slåttermark.

122 av ängarna är i privat ägo, 41 ängar ägs av kyrkan, och övriga 27 ägs av föreningar, museer, stiftelser, av region Gotland eller av svenska staten.

E

Länsstyrelsens ängesinventeringar

Under 1970-talet genomförde länsstyrelsen inventeringar av ängsmarker. Ett intressant material än idag! Man publicerade en rapport 1973 och en rapport 1976.

Många ängar ingick även i ängs- och hagmarksinventeringen, publicerad i fem rapporter 1991.

En sammanställning av alla ängar i hävd publicerades i en rapport 2001.

En inventering som handlar om hur det har gått för olika växter i 49 ängar, sedan 1980-talet, publicerades i en rapport 2004.

E

Skattläggningskartan från omkring år 1700

För omkring 300 år sedan gjordes en kartläggning över hela Gotland. Där ingår gårdarna och alla deras skiften, även ängsmarkerna. De här kartorna finns numera tillgängliga via internet. Här finns en liten handledning hur man kommer åt dem.

 

E

Dalhem kommun ängshävd

Läs om ängshävd i Dalhem kommun här, ur en minnesskrift för åren 1952-1970.

E

Att återskapa ängsmark

Länsstyrelsen i västra Götalands län har tagit fram en fin skrift om ängshävd.

 

E

Jordbruksverkets miljöersättningar 2015

En kort sammanfattning av ersättningarna till ängshävd för perioden 2015-2019 hittar du här.

Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats. Jordbruksverket har även en särskild ersättning för restaurering, se här.

E

En jämförelse

1997 gjorde naturvårdaren Mårten Aronsson en jämförelse mellan småländska, öländska och gotländska ängsmarker, som du kan läsa här.

 

E

Om biologisk mångfald i gotländska ängar...

…finns mer att läsa i denna artikel från 2006, i Svensk botanisk tidskrift.